biscuit

Aby se vám web dobře používal (Souhlas s cookies)

Pro co nejpohodlnější používání webu potřebujeme váš souhlas se zpracováním souborů cookies. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Povolit vše".

cog

Nastavení cookies

Upravte si cookies dle vlastních preferencí.

angle_up Technické cookies - nezbytné pro správné fungování webu

Jedná se o technické soubory, které jsou nezbytné ke správnému chování našich webových stránek a všech jejich funkcí. Používají se mimo jiné k ukládání produktů v nákupním košíku, zobrazování produktů na přání, ovládání filtrů, osobního nastavení a také nastavení souhlasu s uživáním cookies. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné jej ani odebrat.

angle_up Analytické cookies - Google Analytics měření návštěvnosti stránek a uživatele

Tyto cookies nám umožňují měřit výkonnost našich webových stránek a našich online kampaní. S jejich pomocí zjišťujeme počet návštěv, zdroj návštěv a další parametry. Shromážděné údaje zjišťujeme v agregované podobě, která nám neumožňuje údaje dohledat ke konkrétnímu uživateli. Pokud tyto cookies deaktivujete, nebudeme moci analyzovat výkonnost našich webových stránek a optimalizovat je pro co nejsnažší užívání.

angle_up Personalizované a reklamní cookies - pro zkušenost šitou na míru

Tyto cookies nám umožňují lépe cílit a vyhodnocovat marketingové kampaně.

Obchodní podmínky Stavebniny

Obchodní podmínky č. 32022 obchodní společnosti VASTAP s.r.o.

 I. Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují dodavatelsko-odběratelské vztahy mezi společností VASTAP s.r.o., IČ: 634 92 962, se sídlem Padělky 1100, 687 65 Strání, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 22101 (prodávající) a jejími zákazníky (odběrateli, resp. kupujícími), kteří jsou podnikateli, tedy při uzavírání a plnění smlouvy jednají v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, kdy zároveň v uvedených případech upravují též vztahy mezi nepodnikateli a spotřebiteli. Tyto obchodní podmínky jsou tedy platné a účinné pro všechny zákazníky prodávajícího. Písemná ujednání mezi účastníky se použijí přednostně před těmito obchodními podmínkami.
 2. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím těmito podmínkami neupravené se vždy řídí platnou a účinnou legislativou České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále též jen „občanský zákoník“).
 3. Vymezení pojmů
  1. Kupujícím je pro účely těchto obchodních podmínek jakákoli osoba právnická či fyzická, která s prodávajícím uzavře kupní smlouvu nebo jinou smlouvu, jež na tyto obchodní podmínky dále odkazuje. Je-li v těchto podmínkách subjekt označen pouze jako kupující, pak jeho se práva a povinnosti vztahují na všechny kupující uzavírající smlouvu s prodávajícím.
  2. Kupující spotřebitel – je vždy fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Je-li v těchto obchodních podmínkách zvlášť uveden kupující-spotřebitel, platí daná práva nebo povinnosti pouze pro spotřebitele.
  3. Kupující podnikatel – je osoba právnická či fyzická, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 4. Odkazuje-li na tyto obchodní podmínky smlouva rámcová, pak se též všechny dílčí smlouvy uzavřené dle dané smlouvy rámcové řídí též těmito obchodními podmínkami.

 II. Předmět prodeje a uzavření smlouvy

 1. Předmětem prodeje je zboží uvedené v nabídce prodávajícího (katalogu, ceníku, internetové nabídce apod.), případně zboží uvedené v cílené nabídce prodávajícího nebo v uzavřené smlouvě.
 2. Návrh prodávajícího dodat zboží nebo poskytnout službu za určenou cenu učiněný reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží v provozovně či e-shopu není nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit. Tiskové chyby a překlepy v tištěných i elektronických materiálech jsou vyhrazeny.
 3. Váže-li se objednávka ke konkrétní cenové nabídce, musí být tato cenová nebo jiná zvýhodňující nabídka při objednávce uplatněna – např. dopsána do poznámky při objednávce prostřednictvím internetu apod., jinak nelze později reklamovat nedodržení nabídnutých podmínek obchodního případu.
 4. Návrhem na uzavření smlouvy je vždy objednávka naplňující podstatné náležitosti dané smlouvy (zejména smlouvy kupní) dle dikce občanského zákoníku. Pouze výslovné potvrzení takové objednávky je možné spojovat s uzavřením smlouvy. Prodávající vystaví na žádost kupujícího potvrzení objednávky, ve kterém bude uveden předpokládaný termín dodání zboží. Prodávající je oprávněn pro objednávky poskytnout nebo na svém webu zveřejnit vlastní formulář, čímž si vyhrazuje právo na přijetí nabídky učiněné pouze na takovém formuláři.
 5. Samotná smlouva je uzavřena okamžikem, ve kterém je kupujícímu doručeno závazné potvrzení jeho objednávky prodávajícím, ve kterém prodávající souhlasí se specifikací zboží a kupní cenou. Součástí závazného potvrzení je kupujícím odsouhlasené znění obchodních podmínek v textové podobě ve formátu .pdf a souhrn údajů uvedených v objednávce. Vzniklou smlouvu lze měnit či zrušit pouze na základě dohody stran, ze zákonných důvodů a z důvodů uvedených v těchto obchodních podmínkách.
 6. Odsouhlasené objednávky a kupní smlouvy lze rušit jen písemně vzájemnou dohodou obou stran, neplyne-li kupujícímu-spotřebitel zákonné práva od distančně uzavřené smlouvy odstoupit, případně není-li dán další zákonný důvod zániku smlouvy.
 7. Ze strany prodávajícího může být objednávka kupujícího rovněž zařazena mezi tzv. předobjednávky. Prodávající v takovém případě na potvrzení výslovně uvede, že je objednávka kupujícího zařazena mezi tzv. předobjednávky, kdy v takovém případě mezi stranami vzniká smlouva o smlouvě budoucí kupní na zboží specifikované v předobjednávce. Kupující výslovně potvrdí, že souhlasí se zařazením své objednávky mezi předobjednávky nejpozději do 48 hodin od doručení vyrozumění o zařazení objednávky do systému předobjednávek, jinak platí, že byla objednávka kupujícího ze strany prodávajícího odmítnuta a nebude ani zařazena mezi předobjednávky, nebude-li mezi stranami uvedeno jinak.
 8. Z předobjednávky je kupující povinen uzavřít na výzvu prodávajícího, nejpozději však do 6 měsíců ode dne vyslovení souhlasu kupujícího s předobjednávkou, kupní smlouvu na zboží (případně jeho část) uvedené v předobjednávce a za cenu v předobjednávce uvedenou. Prodávající je oprávněn předobjednávku kdykoliv po jejím přijetí ze strany kupujícího vypovědět. Nebude-li výzva ze strany prodávajícího učiněna ve lhůtě čtyř měsíců ode dne vyslovení souhlasu kupujícího s předobjednávkou, pak smlouva o smlouvě budoucí zaniká a předobjednávka je bez dalšího zrušena.
 9. Kupující bere na vědomí, že zboží je prodávajícím zajišťováno prostřednictvím subdodávky. Mezi prodávajícím a subdodavatelem je vždy uzavřena smlouva na předmět koupě, který vznikne v budoucnu, tedy i prodávajícím má být vlastnické právo nabyto k danému zboží teprve v budoucnu, a to po uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím, jak jsou tito vymezeni v těchto obchodních podmínkách. Kupující a prodávající si tedy i v návaznosti na průběžné zásadní zdražování materiálů a celkovou nestabilní obchodní situaci ve stavebnictví, ujednávají, že v případě, kdy subdodavatel prodávajícího po uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím z jakéhokoliv důvodu objednávku nebo smlouvu na subdodávku daného zboží, jež bylo objednáno dále od prodávajícího kupujícím, prodávajícímu zruší nebo od dané smlouvy uzavřené s prodávajícím subdodavatel odstoupí, pak má prodávající právo od smlouvy uzavřené s kupujícím na dodávku daného zboží rovněž odstoupit. Také v případě, kdy subdodavatel prodávajícího po uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím a před okamžikem dodání daného zboží kupujícímu zvýší cenu na dodávané zboží o více jak 5 % oproti původně ujednané ceně mezi prodávajícím a subdodavatelem, má prodávající právo od smlouvy uzavřené s kupujícím na dodávku daného zboží odstoupit. Smlouva je pak v každém z těchto případů zrušena od počátku. Kupující toto smluvní právo prodávajícího bere na vědomí, kdy v takovém případě kupujícímu nevzniknou žádná práva z vadného plnění nebo z náhrady škody.

 III. Cena a platební podmínky

 1. Ceny a další údaje zboží uvedené v katalozích a cenících prodávajícího jsou vždy platné ke dni vydání a prodávající si vyhrazuje právo změny cen bez předchozího upozornění v návaznosti na úpravy cen výrobců, případně na pohyby kurzu CZK vůči cizím měnám. Prodávající neodpovídá za tiskové chyby nabídkových materiálů. Výše uvedené neplatí, je-li mezi stranami uzavřena konkrétní smlouva.
 2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby, není-li ve smlouvě výslovně uvedeno jinak:
  1. v hotovosti nebo platební kartou v provozovně prodávajícího
  2. bezhotovostně prostřednictvím platební brány;
  3. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
  4. bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího.
 3. V odůvodněných případech, a to zejména u nestandardního nebo zakázkového zboží, nebo pokud existují ze strany prodávajícího pochybnosti o schopnosti kupujícího zaplatit v termínu splatnosti objednávku, je prodávající oprávněn požadovat zálohovou platbu, a to až do výše 100 % z celkové ceny objednaného zboží vč. dopravy. Toto uvede prodávající ve smlouvě nebo v potvrzení objednávky. Dodací termín uvedený na potvrzení objednávky se pak počítá od uhrazení zálohy. Prodávající může stanovit finanční limit nebo jiné podmínky, při kterých je objednávka vyřizována pouze na dobírku nebo na zálohovou platbu.
 4. V odůvodněných případech, a to zejména u nestandardního nebo zakázkového zboží, nebo pokud existují ze strany prodávajícího pochybnosti o schopnosti kupujícího zaplatit v termínu splatnosti objednávku, je prodávající oprávněn požadovat zálohovou platbu, a to až do výše 100 % z celkové ceny objednaného zboží vč. dopravy. Toto uvede prodávající ve smlouvě nebo v potvrzení objednávky. Dodací termín uvedený na potvrzení objednávky se pak počítá od uhrazení zálohy. Prodávající může stanovit finanční limit nebo jiné podmínky, při kterých je objednávka vyřizována pouze na dobírku nebo na zálohovou platbu.
 5. Není-li u ceny zboží výslovně uvedeno jinak, je tato uvedena bez DPH. K ceně je pak nutné připočíst DPH dle zákonné sazby.
 6. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Kupující při platbě vždy uvede variabilní symbol
 7. Kupní cena je uhrazena okamžikem připsání finanční sumy na bankovní účet prodávající, u hotovostní platby pak okamžikem předání sumy prodávajícímu
 8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
 9. Je-li zboží dodáváno na paletách, pak se cenové podmínky dodání zboží na paletě vč. dalších podmínek paletového balení a vrácení palet řídí tzv. paletovým hospodářstvím prodávajícího. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, bude zboží prodávajícím dodáno na paletách. Kupující uzavřením smlouvy, případně objednávkou potvrzuje, že se s podmínkami paletového hospodářství seznámil a s těmito v plném rozsahu souhlasí.
 10. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu řádně a včas. V případě prodlení s placením uhradí kupující prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z celkové účtované částky za každý započatý den prodlení.
 11. Prodávající je výslovně oprávněn pozastavit dodání zboží dle uzavřené kupní smlouvy, nebo objednávky, pokud je kupující v prodlení s úhradou předchozích závazků vůči prodávajícímu. Taková pozastávka se nepovažuje za prodlení se splnění povinností prodávajícího dodat zboží.
 12. V případě, že je se zbožím kupujícímu poskytnut dárek (popř. bezúplatné plnění), je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li ze strany prodávajícího nebo kupujícího k odstoupení od smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 IV. Výhrada vlastnického práva

  1. Kupující nabývá vlastnické právo k zakoupenému zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny. Je-li objednáváno více druhů zboží nebo více kusů zboží jednou objednávkou nebo obecně v jedné smlouvě, nabývá kupující vlastnictví ke všem jednotlivým kusům zakoupeného zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny veškerého takto objednaného zboží vč. ceny dopravy.
  2. Není-li mezi stranami výslovně uvedeno jinak, není kupující před nabytím vlastnického práva oprávněn dodané zboží jakkoliv upravovat, dále zpracovávat, zapracovat do stavby nebo do něj jakkoliv zasahovat způsobem ovlivňujícím hodnotu zboží. Bude-li na základě domluvy stran umožněno kupujícímu před přechodem vlastnického práva do zboží zasahovat nebo jej upravovat, je kupující povinen svoje zákazníky informovat o tom, že ke zboží prozatím nenabyl vlastnické právo.

 V. Přeprava a dodání zboží

   1. Není-li ve smlouvě výslovně uvedeno jinak, bude zboží dodáno vyskladněním v sídle prodávajícího způsobem, kterým bude kupujícímu umožněno se zbožím nakládat. Tímto okamžikem se zboží považuje za předané kupujícímu. Má-li být zboží dodáno do místa určeného kupujícím, uvedou strany toto ve smlouvě.
   2. Není-li ve smlouvě výslovně uvedeno jinak, bude zboží dodáno vyskladněním v sídle prodávajícího způsobem, kterým bude kupujícímu umožněno se zbožím nakládat. Tímto okamžikem se zboží považuje za předané kupujícímu. Má-li být zboží dodáno do místa určeného kupujícím, uvedou strany toto ve smlouvě.
   3. Nebezpečí škody přechází na kupujícího, vyjma zvláštního případu vyskladnění dle odst. 1 tohoto článku okamžikem předání zboží prvnímu dopravci – platí i pro dopravu zdarma dle čl. V.1.
   4. V případě dodání zboží do místa určeného kupujícím je kupující povinen zboží převzít v termínu určeném přepravcem, nejpozději však v úložní lhůtě. Náklady na případné opětovné doručení nese výslovně a v plné výši kupující. Za správnost adresy pro dodání zboží odpovídá kupující.
   5. Při převzetí zboží od zvoleného přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky není kupující povinen zásilku od přepravce převzít. Kupující zkontroluje zboží ihned při převzetí. Nebude-li zjevné poškození uvedeno v dodacím listu, pak platí, že kupující zboží převzal bez výhrad.
   6. Kupující se zavazuje dodržet sjednaný termín a čas pro převzetí zboží doručovaného ze strany prodávajícího. V případě, že nebude v ujednaném termínu a čase možné předat oprávněné osobě určené kupujícím doručované zboží prodávajícího, je kupující povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou započatou půlhodinu přesahující stranami sjednaný čas doručení (resp. vykládky) zboží, v případě termínu vykládky sjednaného pouze dnem činí výše smluvní pokuty jednorázovou částku ve výši 5.000,- Kč. Tuto skutečnost bere kupující na vědomí a výslovně s ní souhlasí. Smluvní pokuta je splatná 5. pracovní den po doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty kupujícímu, a to na účet prodávajícího uvedený ve výzvě k zaplacení smluvní pokuty. Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčen případný nárok prodávajícího na náhradu škody.
   7. Kupující se zavazuje dodržet sjednaný termín a čas pro převzetí zboží doručovaného ze strany prodávajícího. V případě, že nebude v ujednaném termínu a čase možné předat oprávněné osobě určené kupujícím doručované zboží prodávajícího, je kupující povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou započatou půlhodinu přesahující stranami sjednaný čas doručení (resp. vykládky) zboží, v případě termínu vykládky sjednaného pouze dnem činí výše smluvní pokuty jednorázovou částku ve výši 5.000,- Kč. Tuto skutečnost bere kupující na vědomí a výslovně s ní souhlasí. Smluvní pokuta je splatná 5. pracovní den po doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty kupujícímu, a to na účet prodávajícího uvedený ve výzvě k zaplacení smluvní pokuty. Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčen případný nárok prodávajícího na náhradu škody.
   8. JDalší práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
   9. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny, kterékoliv ze služeb či poplatků souvisejících s dopravou zboží, zejména pak těch uvedených v čl. V.1. a V.2 těchto obchodních podmínek, když o její výši se zavazuje kupujícího informovat nejpozději k okamžiku uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.

 V1. Doprava zboží zdarma u zboží z portfolia STAVBA.CZ

   1. Bude-li prodávajícím výslovně u konkrétního produktu nabídnuta doprava zboží zdarma, zejména pak u zboží z portfolia STAVBA.CZ, pak se tímto rozumí zajištění dodání zboží kupujícímu na náklady prodávajícího, které tímto jsou v takovém případě zahrnuty ve sjednané prodejní ceně. Doprava zdarma bude prodávajícím zajištěna pouze, pokud budou kumulativně kupujícím splněny následující podmínky, a to nejpozději k okamžiku uzavření kupní smlouvy na dané zboží:
    1. Konkrétní nákup zboží bude v množství pouze plně vytíženého kamionu; plně vytíženým kamionem se rozumí odběr nejméně 23 tun daného materiálu nebo minimálně stanovený počet palet stavebního materiálu; minimální počet palet se odvíjí od hmotnosti daného produktu a jejich kombinací, objednávka musí vždy dosahovat množství pro plně naložený kamion, tedy případné násobky celými čísly výše uvedené tonáže nebo minimálního počtu palet
    2. místo vykládky bude na území ČR,
    3.  na objednávce bude mj. přesně uvedeno: místo vykládky (místo, ulice, PSČ), jméno přejímající osoby či obchodní firma, včetně kontaktních údajů,
    4. příjezd na místo vykládky bude po zpevněné komunikaci,
    5. stavba musí být přístupná po pozemní komunikaci bez omezení na tonáž a zvláštních povolení (např. centra měst),
    6. kupující zajistí složení materiálu na vlastní náklady; doprava zdarma se nevztahuje na vykládku materiálu; kupující zodpovídá za všechny škody, které vzniknou vlastním skládáním, a to na zboží i na majetku třetích osob,
    7. na místě vykládky bude přítomná osoba oprávněná jménem kupujícího k převzetí zboží, jeho kontrole (množství, druh – sortiment, jakost, stav palet) a potvrzení převzetí zboží na dodacím listu prodávajícího.
   2. Pakliže nebudou ze strany kupujícího dodrženy podmínky uvedené výše v odst. 1 čl. V.1. těchto OP, pak kupující odpovídá prodávajícímu za veškeré škody, které mu vzniknou nedodržením kterékoliv z výše uvedených podmínek. Kupující se v takovém případě zejména zavazuje prodávajícímu uhradit skutečnou cenu dopravy daného zboží.
   3. Nebude-li objednávka zboží dosahovat minimálního množství uvedené výše v pododstavci 1.1., pak se kupující zavazuje v režimu dopravy zdarma uhradit prodávajícímu částku ve výši 400,- Kč + DPH za každou 1 chybějící paletu/1 tunu chybějícího sortimentu.
   4. Doprava zdarma bude zajištěna vozidlem, které určí dopravce prodávajícího. Kupující však může požadovat dopravu zboží vozidlem s tzv. hydraulickou rukou pro zajištění vykládky zboží. Kupující v takovém případě bere na vědomí, že souprava vozidla s hydraulickou rukou vyžaduje zejména větší rozměry pro přístupnost na místo vykládky. Za dopravu vozidlem vybaveným hydraulickou rukou na přání kupujícího je v režimu dopravy zdarma účtován paušální poplatek za dopravu samotnou a dále poplatek za skládání palety hydraulickou rukou uvedený dále v odst. 5. Paušální poplatek za dopravu vozidlem s hydraulickou rukou je určen dle zóny vykládky v tabulce uvedené níže

     

    Zóna Cena v Kč bez DPH
    Zóna 1 2000,-
    Zóna 2 3000,-
    Zóna 3 4000,-

    Zóna 1 – okres Zlín, Uherské Hradiště, Hodonín, Břeclav, Vsetín, Přerov, Kroměříž, Vyškov, Brno – venkov, Brno – město, Blansko, Prostějov, Olomouc,

    Zóna 2 – okres Frýdek-Místek, Nový Jičín, Ostrava-město, Karviná, Opava, Bruntál, Jeseník, Šumperk, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Žďár na Sázavou, Třebíč, Znojmo, Jihlava, Havlíčkův Brod, Chrudim, Pardubice, Hradec Králové, Rychnov nad Kněžnou, Náchod, Trutnov, Jičín, Semily,

    Zóna 3 – Liberec, Jablonec nad Nisou, Mladá Boleslav, Nymburk, Kolín, Kutná Hora, Pelhřimov, Jindřichův Hradec, Český Krumlov, České Budějovice, Tábor, Benešov, Praha-východ, Praha, Praha-západ, Mělník, Česká Lípa, Děčín, Ústí nad Labem, Litoměřice, Kladno, Beroun, Příbram, Písek, Prachatice, Strakonice, Klatovy, Plzeň-jih, Plzeň-město, Plzeň-sever, Rokycany, Rakovník, Louny, Most, Teplice, Chomutov, Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Tachov, Domažlice).

   5. Není-li místo dodání zboží uvedené v některé z výše uvedených zón, pak kupujícímu právo na dopravu zdarma vozidlem s hydraulickou rukou, pouze s poplatky uvedenými výše, nevzniká. Kupující je v takovém případě povinen prodávajícímu uhradit plnou cenu dopravy.
   6. Při dopravě zboží vozidlem s hydraulickou rukou je kupující povinen uhradit následující poplatky. Za vykládku jedné palety je kupující povinen uhradit prodávajícímu poplatek ve výši 150,- Kč + DPH. Tento poplatek spolu s poplatkem za dopravu vozidlem s hydraulickou rukou bude účtován ve faktuře za dodané zboží. Jestliže nebude možné, aby celá souprava s hydraulickou rukou dojela až na místo vykládky z důvodu špatné dostupnosti, může dopravce prodávajícího, pokud to bude možné, materiál na místo vykládky navozit po částech bez přípojného vleku. Materiál z vleku tak bude muset být poté přeložen pomocí hydraulické ruky na tažné vozidlo, které zboží doručí na místo vykládky. V takovém případě bere kupující rovněž na vědomí, že je mu prodávající dále oprávněn účtovat poplatek za odpojení a následné zapojení vleku ve výši 500,- Kč + DPH a dále také každé nezbytné přepatkování vozidla ve výši 300,- Kč + DPH. Za takovou překládku palet hydraulickou rukou bude navíc účtován poplatek 150 Kč + DPH za paletu. Pokud si odběratel objedná auto s hydraulickou rukou a zruší toto skládání 48 a méně hodin před naložením zboží, zaplatí kupující celý poplatek za složení zboží vozidlem s hydraulickou rukou
   7. Kupující odpovídá prodávajícímu, že jím označené místo vykládky bude plně přístupné pro dopravu a vykládku zboží, a to pro kamion, případně pro zvláštní kamionovou soupravu s hydraulickou rukou. Přístupnost hodnotí zejména řidič konkrétního dopravujícího vozidla, který zásilku přepravuje, a to při zohlednění míry obvyklosti. V případě, že nebude místo vykládky přístupné, je kupující povinen určit nové vhodné místo vykládky (u dopravy vozidlem s hydraulickou rukou může být zboží dopraveno po částech, pokud bude místo vykládky alespoň částečně přístupné pro část soupravy – v takovém případě se nejedná o změnu místa vykládky). Neurčí-li kupující ihned nové místo vykládky, bude zboží vráceno na místo, odkud bylo vypraveno. Kupující je povinen všechny náklady vzniklé v souvislosti se změnou místa vykládky nebo s vrácením zboží uhradit. V případě změny místa vykládky ze strany kupujícího po objednání zboží nebo z důvodu nedostupnosti místa vykládky ztrácí kupující nárok na dopravu zdarma. Na nové místo vykládky bude zboží dopraveno za nově ujednanou cenu dopravy, nebude-li mezi kupujícím a prodávajícím domluveno jinak.
   8. V případě volby dopravy zdarma prodávající negarantuje termín dodání zboží v určeném čase. Prodávající si v takovém případě vyhrazuje, že termín dodání je určen pouze orientačně a zboží bude fakticky dodáno v termínu dostupnosti zboží a dopravy. Kupujícímu v případě nedodržení orientačního termínu dodání u dopravy zdarma nevznikají žádná práva z vadného plnění s tímto související. Kupující výslovně souhlasí s určením termínu pouze jako orientačním a souhlasí i s pozdějším dodáním, které není mezi stranami považováno za porušení smlouvy ze strany prodávajícího.
   9. Kupující zkontroluje zboží ihned při převzetí. Nebude-li je zjevné poškození uvedeno v dodacím listu, pak platí, že kupující zboží převzal bez výhrad.

 V2. Vícevykládka zboží

  1. V rámci dopravy zboží poskytuje prodávající kupujícímu možnost sjednání služby v podobě tzv. vícevykládek. Tato služba umožňuje kupujícímu složení zboží na dvou či více místech ujednaných s prodávajícím, nejčastěji v rámci jednoho závozu, a to za předpokladu splnění všech níže uvedených podmínek současně, když tyto musí být splněny nejpozději k okamžiku uzavření kupní smlouvy na dané zboží:
   1. na objednávce bude mj. přesně uvedeno: místo všech požadovaných vykládek (místo, ulice, PSČ), jméno všech přejímajících osob či obchodní firma, včetně kontaktních údajů,
   2. příjezd na každé místo vykládky bude po zpevněné komunikaci,
   3. každá stavba musí být přístupná po pozemní komunikaci bez omezení na tonáž a zvláštních povolení (např. centra měst),
   4. kupující zajistí složení materiálu na vlastní náklady; kupující zodpovídá za všechny škody, které vzniknou vlastním skládáním, a to na zboží i na majetku třetích osob,
   5. na místě každé vykládky bude přítomná osoba oprávněná jménem kupujícího k převzetí zboží, jeho kontrole (množství, druh – sortiment, jakost, stav palet) a potvrzení převzetí zboží na dodacím listu prodávajícího.
  2. Pakliže nebudou ze strany kupujícího dodrženy podmínky uvedené výše v odst. 1 čl. V.2. těchto OP, pak kupující odpovídá prodávajícímu za veškeré škody, které mu vzniknou nedodržením kterékoliv z výše uvedených podmínek.
  3. Za službu vícevykládky je kupujícímu prodávajícím účtován poplatek dle vzdálenosti mezi jednotlivými místy vykládek, a to takto:

    

   Vzdálenost do místa vykládky (dalšího místa vykládky) Cena v Kč bez DPH
   do 10 km 500,-
   do 20 km 1 000,-
   do 30 km 1 500,-
   do 40 km 2 000,-
   41 km a více 50,- za každý 1 km

   Celková cena za vícevykládku bude účtována ve faktuře za dodané zboží.

  4. Kupující odpovídá prodávajícímu, že všechna jím označená místa vykládky budou plně přístupná pro dopravu a vykládku zboží, a to pro kamion, případně pro zvláštní kamionovou soupravu s hydraulickou rukou (další podmínky pro dopravu zboží vozidlem s hydraulickou rukou jsou uvedeny v čl. V.1 odst. 4., 5. a
  5. Přístupnost hodnotí zejména řidič konkrétního dopravujícího vozidla, který zásilku přepravuje, a to při zohlednění míry obvyklosti. V případě, že nebude místo vykládky přístupné, je kupující povinen určit nové vhodné místo vykládky (u dopravy vozidlem s hydraulickou rukou může být zboží dopraveno po částech, pokud bude místo vykládky alespoň částečně přístupné pro část soupravy – v takovém případě se nejedná o změnu místa vykládky). Neurčí-li kupující ihned nové místo vykládky, bude zboží vráceno na místo, odkud bylo vypraveno.
  6. Kupující je povinen všechny náklady vzniklé v souvislosti se změnou místa vykládky nebo s vrácením zboží uhradit. V případě změny místa vykládky ze strany kupujícího po objednání zboží nebo z důvodu nedostupnosti místa vykládky ztrácí kupující i případný nárok na dopravu zdarma dle těchto VOP. Na nové místo vykládky bude zboží dopraveno za nově ujednanou cenu dopravy, nebude-li mezi kupujícím a prodávajícím domluveno jinak.
  7. Kupující zkontroluje zboží ihned při převzetí. Nebude-li je zjevné poškození uvedeno v dodacím listu, pak platí, že kupující zboží převzal bez výhrad.

 VI. Práva z vadného plnění

 1. Není-li u konkrétního zboží uvedeno výslovně s užitím pojmu „záruka za jakost“ uvedeno jinak, pak prodávající na zboží záruku za jakost dle dikce zákona neposkytuje.
 2. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a u kupujících-spotřebitelů též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 4. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci tohoto článku se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 5. Odpovědnost prodávajícího za vady dodaného zboží nevzniká v případě, kdy je vada způsobena nesprávným nebo neodborným užitím zboží. Kupující je povinen se před převzetím zboží a zejména před jakýmkoliv užitím zboží seznámit s předepsanými technologickými postupy a zavazuje se je dodržovat. Dále prodávající neodpovídá za vady způsobené selháním podloží a spodních konstrukčních vrstev. Dále nelze za vadu považovat vlastnost zboží způsobenou zejména nevhodnou údržbou, zejména působením ropných produktů, působením agresivních činidel nebo jiných chemických prostředků, nadměrným mechanickým namáháním apod.
 6. Za vadu se dále nepovažují mírné barevné odchylky nebo změny v pohledové struktuře zboží, a to zejména u betonových výrobků, které nelze při průmyslové výrobě vyloučit, zvláště pak u neucelených objednávek, nebo dodávek výrobku s dlouhou časovou prodlevou. Vadou rovněž nejsou mírné praskliny betonových výrobků, jež nemají vliv na celkovou pevnost nebo nosnost zboží, dále vadou nejsou tzv. výkvěty, které vznikají při výrobě betonových výrobků ze zavlhlého čerstvého betonu během jeho zrání. Tyto výkvěty nemají žádný vliv na kvalitu a užitné vlastnosti betonových výrobků a zboží a mohou zmizet vlivem působení okolního prostředí a běžného provozu. Dále se za vadu nepovažují tzv. sirnaté výkvěty, které se mohou na výrobcích objevit s odstupem času při působení atmosférických vlivů. Sirnatý výkvět je čistě přírodní jev na produktu z přírodních materiálů, který výrobce nemůže ovlivnit a nemá vliv na užitné vlastnosti betonových výrobků. Tyto výkvěty mohou zmizet vlivem působení okolního prostředí a běžného provozu.
 7. Kupující rovněž bere na vědomí, že zboží se zjevnou vadou nesmí být jakkoliv zabudováno do konstrukce a musí být ponecháno ve stavu, zajištujícím průkazně původ zboží (identifikační štítek a dodací list). Prodávající nenese odpovědnost za jakoukoliv újmu způsobenou zabudováním takovýchto výrobků.
 8. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
 9. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.
 10. Podle druhu vady má kupující při uplatnění záruky následující práva:
  1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
  2. na odstranění vady opravou věci,
  3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  4. odstoupit od smlouvy.
  1. je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo
  2. je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 11. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
 12. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 13. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.
 14. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
 15. V případě neoprávněné reklamace kupujícího-podnikatele má prodávající právo požadovat po kupujícím-podnikateli náhradu nákladů spojených s touto neoprávněnou reklamací.

 VII. Odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem se spotřebitelem

 1. V tomto odstavci je upraveno odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem se spotřebitelem. Je-li tedy v tomto odstavci pojednáno o „kupní smlouvě“ nebo „smlouvě“, jedná se vždy o smlouvu distanční.
 2. Kupující-spotřebitel bere na vědomí, že dle ust. § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, dále od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, dále od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 3. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci tohoto článku či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující-spotřebitel v souladu s ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Bude-li se jednat o smlouvu, jejímž předmětem bude pravidelná opakovaná dodávka zboží, běží lhůta pro odstoupení ode dne převzetí první dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek a je dostupný v elektronické podobě zde: https://www.vastap.cz/odstoupeni-od-smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující-spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.
 4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle předchozího odstavce tohoto článku se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím-spotřebitelem prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující-spotřebitel od kupní smlouvy, nese také náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 3 tohoto článku vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího-spotřebitele do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím-spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího-spotřebitele přijal. Jestliže kupující-spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu-spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím-spotřebitelům již při vrácení zboží kupujícím-spotřebitelům či jiným způsobem, pokud s tím kupující-spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou mu tím další náklady.
 6. Odstoupí-li kupující-spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující-spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 7. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 VIII. Ostatní ujednání účinná vůči kupujícímu-spotřebiteli

 1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 2. Vyřizování stížností kupujících-spotřebitelů zajišťuje prodávající zejména prostřednictvím elektronické adresy reklamace@vastap.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího-spotřebitele zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy se spotřebitelem je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 5. Reklamace kupujícího-spotřebitele bude vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pakliže se prodávající s kupujícím-spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Kupující-spotřebitel bude o vyřízení reklamace vyrozuměn telefonicky či e-mailem; do té doby se má za to, že reklamace vyřízena nebyla. To neplatí v případě, kdy kupující-spotřebitel neposkytne prodávajícímu své kontaktní údaje. Při nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace má kupující-spotřebitel stejná práva jako v případě neodstranitelné vady.
 6. Prodávající vystaví kupujícímu-spotřebiteli reklamační protokol (potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje). Dále prodávající vydá po vyřízení reklamace kupujícímu-spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na náhradu nákladů spojených s reklamací. V případě neoprávněné reklamace je prodávající povinen vydat písemné odůvodnění tohoto zamítnutí, spotřebitel nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.

 IX. Ochrana osobních údajů

 1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které mu kupující předá v souvislosti s uzavřením smlouvy, budou použity pouze za účelem uzavření a plnění smlouvy vůči kupujícímu, vymáhání smluvních a zákonných práv, případně k plnění souvisejících zákonných povinností, případně k výkonu oprávněných zájmů prodávajícího (ochrana základních práv či jiných práv prodávajícího vč. ochrany majetku). Právním základem pro zpracování osobních údajů kupujícího je tak plnění smlouvy, zákonných povinností a oprávněný zájem prodávajícího.
 2. Dozorovým orgánem nad jednáním podnikatele souvisejícím s ochranou osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Prodávající je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také jen „GDPR“) správcem osobních údajů, jehož veškeré údaje jsou uvedeny na příslušné objednávce služeb nebo na samotné smlouvě, a to včetně kontaktních údajů.
 3. Osobní údaje kupujícího jsou po celou dobu zpracování plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje kupujícího nebudou bez jeho souhlasu či zákonné nebo smluvní povinnosti předávány žádným třetím osobám kromě situace, kdy to bude správci ukládat zákon nebo samotná smlouva. K osobním údajům subjektů budou mít eventuálně přístup pouze třetí osoby v pozici zpracovatelů osobních údajů, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů, a které zajišťuje náležitou ochranu práv.
 4. Subjekty osobních údajů mají dle GDPR zejména následující práva: na informace – týkající se zejména rozsahu a kategorií zpracovaných osobních údajů, na přístup k osobním údajům a jejich přenositelnost, na opravu nepřesných osobních údajů či na jejich doplnění, na výmaz osobních údajů a pokud odpadl jejich důvod zpracování, na omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, právo na potvrzení, zda jsou osobní údaje subjektu zpracovávány, právo na informace, zda konkrétní údaje jsou zpracovávány automatizovaně. K uplatnění těchto práv mohou subjekty údajů využít kontaktní údaje zveřejnění na webu: https://www.vastap.cz/, případně též: vastap@vastap.cz.
 5. Osobní údaje kupujících jsou zpracovány po dobu plnění smlouvy a dále na dobu povinné zákonné archivace, nejméně však po dobu trvání záruky nebo vyřizování reklamačního řízení, k čemuž je prodávající povinen ze zákona, popřípadě po dobu trvání oprávněného zájmu – ochrana majetku. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím zpravidla archivovány, a to ve formě listinné či elektronické. Zhotovitel při zpracování osobních údajů vychází pouze z pravidel stanovených Nařízením GDPR a dále zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 X. Závěrečná ustanovení

 1. Jakékoliv požadavky prodávajícího, které nejsou v souladu s těmito obchodními podmínkami dodavatele, musí být dohodnuty předem a stvrzeny písemnou dohodou obou smluvních stran, jinak budou považovány za neplatné a neúčinné.
 2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě zákonných oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
 3. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 4. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ust. § 2054 odst.2 občanského zákoníku. Dle ujednání stran částečné plnění prodávajícího nemá za následek uznání zbytku dluhu.
 5. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování VASTAP s.r.o., Padělky 1100, 687 65 Strání, adresa elektronické pošty vastap@vastap.cz, telefon +420 608 718 940.
 7. Uvede-li kupující na smlouvě nebo na objednávce svoji elektronickou adresu, může mu prodávající doručovat písemnosti, jež to svou povahou připouštějí, též v elektronické podobě na tuto adrese.
Ve Strání dne 20.03.2022

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01.04.2022
VASTAP s.r.o.

Antonín Popelka             Ing. Zuzana Popelková               Antonín Popelka st.
close_black