biscuit

Aby se vám web dobře používal (Souhlas s cookies)

Pro co nejpohodlnější používání webu potřebujeme váš souhlas se zpracováním souborů cookies. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Povolit vše".

cog

Nastavení cookies

Upravte si cookies dle vlastních preferencí.

angle_up Technické cookies - nezbytné pro správné fungování webu

Jedná se o technické soubory, které jsou nezbytné ke správnému chování našich webových stránek a všech jejich funkcí. Používají se mimo jiné k ukládání produktů v nákupním košíku, zobrazování produktů na přání, ovládání filtrů, osobního nastavení a také nastavení souhlasu s uživáním cookies. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné jej ani odebrat.

angle_up Analytické cookies - Google Analytics měření návštěvnosti stránek a uživatele

Tyto cookies nám umožňují měřit výkonnost našich webových stránek a našich online kampaní. S jejich pomocí zjišťujeme počet návštěv, zdroj návštěv a další parametry. Shromážděné údaje zjišťujeme v agregované podobě, která nám neumožňuje údaje dohledat ke konkrétnímu uživateli. Pokud tyto cookies deaktivujete, nebudeme moci analyzovat výkonnost našich webových stránek a optimalizovat je pro co nejsnažší užívání.

angle_up Personalizované a reklamní cookies - pro zkušenost šitou na míru

Tyto cookies nám umožňují lépe cílit a vyhodnocovat marketingové kampaně.

Reklamační řád

Účinnost od 06.01.2023

Tento reklamační řád prodávajícího je dostupný na jeho internetových stránkách www.vastap.cz/reklamacni-rad/ a taktéž v tištěné podobě na všech provozovnách prodávajícího. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami prodávajícího a s tímto reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.

Pokud nebyly v kupní smlouvě písemně či v textové podobě sjednány podmínky jiné, upravuje tento reklamační řád (dále jen „reklamační řád“) vydaný v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) a ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, podmínky a postupy pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, a to v případě kupních smluv uzavřených mezi obchodní společností VASTAP s.r.o., IČ 634 92 962, se sídlem Padělky 1100, 687 65 Strání, zapsanou u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 22101 jako prodávajícím na straně jedné, a jejími zákazníky jako kupujícími na straně druhé. Tento reklamační řád je součástí uzavřené smlouvy, přičemž výslovná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními tohoto Reklamačního řádu.

Tento reklamační řád slouží jakožto poučení kupujících – spotřebitelů (tedy kupujících dle § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele) a i kupujících - podnikatelů (tedy kupujících provádějících nákup zboží v rámci své podnikatelské činnosti), o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“). Kupující – spotřebitel a kupující – podnikatel jsou dále pro účely znění tohoto reklamačního řádu, taktéž společně označováni jakožto „kupující“.

„Zbožím“ se pro účely tohoto reklamačního řádu rozumí veškeré produkty, výrobky a materiály v nabídce prodávajícího.

1. ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO ZA VADY ZBOŽÍ
1.1. .     Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží zakoupené na základě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím při převzetí nemá vady. Okamžik převzetí zboží je rovněž okamžikem přechodu tzv. rizika škody zakoupeného zboží z prodávajícího na kupujícího. Zejména prodávající odpovídá, že v době, kdy kupující zakoupené zboží převzal:

- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů či technickým normám daného odvětví a
- je zboží dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití včetně návodu k montáži nebo instalaci a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat.
1.2. Není-li k zakoupenému zboží přiložen záruční list, slouží k uplatnění reklamace daňový doklad vydaný prodávajícím. Kupující je při reklamaci povinen vždy řádně doložit, že reklamované zboží bylo zakoupeno u prodávajícího, a to zejména například předložením dokladu o zakoupení, v případě kupujícího spotřebitele případně i potvrzením o uzavřené smlouvě v textové podobě, kterou prodávající kupujícímu spotřebiteli vydal nejpozději do doby dodání zboží. Je-li u zboží přiložen záruční list, předloží kupující prodávajícímu při reklamaci též řádně vyplněný záruční list.
1.3. V případě, že kupující zjistí vadné plnění při převzetí zboží, provede o tomto zápis v dodacím listu a následně, nejpozději však do 3 dnů, uplatní řádně svoji reklamaci dle čl. 4. odst. 4.1. tohoto reklamačního řádu. Zjevné vady zboží či poškození palet (obalů) je nezbytné reklamovat ihned při převzetí a taktéž tuto skutečnost vyznačit v dodacím listě. Kupující není povinen takové zboží od dopravce převzít a o zjištěném poškození bez zbytečného odkladu informuje prodávajícího.
1.4. Práva kupujícího z odpovědnosti prodávajícího za vady zakoupeného zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo poškození vznikla:
1.4.1. nesprávným užitím (zejména v rozporu s návodem k užití nebo v rozporu s pokynem výrobce či prodejce zboží) nebo zásahem, mechanickým poškozením, nedostatečnou nebo nevhodnou údržbou, nesprávnou instalací, zpracováním, zapracováním nebo zapojením zboží či materiálu, v důsledku přirozených změn materiálu, z něhož je zboží vyrobeno,
1.4.2. nesprávným užitím (zejména v rozporu s návodem k užití nebo v rozporu s pokynem výrobce či prodejce zboží) nebo zásahem, mechanickým poškozením, nedostatečnou nebo nevhodnou údržbou, nesprávnou instalací, zpracováním, zapracováním nebo zapojením zboží či materiálu, v důsledku přirozených změn materiálu, z něhož je zboží vyrobeno,
1.4.3. jedná-li se o elektricky napájený přístroj, pak na vlastnosti nebo vady způsobené nepřijatelným elektrickým přepětím,
1.4.4. na základě tzv. běžného opotřebení způsobené obvyklým užíváním (u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo zboží při převzetí kupujícím),
1.4.5. případně na vady nebo vlastnosti způsobené jakýmkoliv způsobem kupujícím nebo třetí osobou,
1.4.6. neodbornou manipulací se zbožím nebo neodborným použitím materiálu,
1.4.7. selháním podloží nebo spodních konstrukčních vrstev.
1.5. Zboží, které vykazuje zjevné vady nesmí být kupujícím před uplatněním reklamace zabudováno, kupující jej musí ponechat v takovém stavu, aby bylo možné nepochybně prokázat původ tohoto zboží, nijak s ním dále nemanipulovat nebo ho přemisťovat, a to až do té doby, než bude po jeho řádném uplatnění reklamace toto zboží prohlédnuto prodávajícím a vada bude prodávajícím posouzena. Zabudováním zboží se zjevnou vadou zanikají povinnosti prodávajícího z odpovědnosti za vady, také záruční povinnosti a současně zanikají nároky kupujícího z titulu náhrady škody.
1.6. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že vadou zboží není:
1.6.1. odstranitelné znečištění povrchu zboží
1.6.2. stav způsobený nevhodnou údržbou, nadměrným mechanickým namáháním, běžným opotřebením nebo kontaktem s chemickou, desinfekční nebo jinak agresivní látkou způsobilou zanechat poškození daného zboží
1.6.3. barevná rozdílnost zboží vyráběného z přírodních materiálů
1.6.4. vzhledová odlišnost zboží oproti zboží vystavenému na výstavních plochách prodávajícího (nebo jeho dodavatelů) způsobená působením času, užíváním výstavní plochy, „zráním“ zboží a povětrnostních či jiných přírodních vlivů,
1.6.5. vzhledová odlišnost zboží oproti katalogovému nebo letákovému vyobrazení, které je odvislé od kvality a způsobu tisku a slouží tak spíše pouze informativně
1.6.6. u betonových výrobků výskyt mikrotrhlin patrných zejména po dešti, které se vyschnutím ztrácí.
1.7. Prodávající je povinen na žádost kupujícího poskytnout kupujícímu písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (tzv. záruční list). Záruční list musí obsahovat zejména obchodní firmu prodávajícího, IČ a sídlo prodávajícího. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení zboží obsahující totožné údaje jako záruční list. Pokud je poskytována delší než zákonná záruční doba, určí prodávající podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.
1.8. Za poškození zboží, které vzniklo při přepravě odpovídá dopravce.
1.9. Pokud si dopravu zboží od prodávajícího zajišťuje kupující sám či prostřednictvím přepravní služby zajišťované kupujícím a jedná-li se o zboží (materiál), které se převáží zafixované na paletách, bere kupující na vědomí, že palety s tímto zbožím musí být pevně přikurtovány k ložné ploše vozidla, aby nedošlo k jejich posunu a tedy případnému poškození zboží nebo palet. O této skutečnosti je kupující povinen informovat i svého přepravce. Nedodržení této povinnosti bude při nakládce u prodávajícího zaznamenána do dodacího listu a současně zbavuje prodávajícího odpovědnosti za vady či poškození vzniklá tímto nesprávným způsobem přepravy.  Dodržení této povinnosti je v případě vzniku sporu kupující povinen prokázat příslušnou fotodokumentací přepravovaného zboží.

2. ZÁRUČNÍ DOBA
2.1. Nebude-li prodávajícím stanovena u jednotlivého zboží delší doba (tj. prodloužená záruka), má kupující nárok uplatnit právo z vady, která se projeví u spotřebního zboží následovně:

- u nového zboží v době 24 měsíců od převzetí,
- u použitého zboží v souladu s ust. § 2168 občanského zákoníku v době dvanácti měsíců od převzetí.
2.2. Záruční doba začíná běžet okamžikem převzetí zakoupeného zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo případně zboží v opravě. V případě výměny zboží v rámci záruční opravy pokračuje původní záruční doba.
2.3. Ustanovení odst. 2.1. tohoto reklamačního řádu neplatí u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.
2.4. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
2.5. Není-li výslovně u dílčího prodávaného zboží uvedeno jinak, prodávající neposkytuje na prodávané zboží záruku za jakost.

3. PRÁVA KUPUJÍCÍHO Z VADNÉHO PLNĚNÍ
3.1. Má-li zakoupené zboží vadu, je kupující oprávněn požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti či části zboží, může požadovat jen výměnu této součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, jedná se o nepodstatné porušení smlouvy a v takovém případě má kupující vždy právo výhradně na bezplatné odstranění vady opravou věci.
3.2. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má právo od smlouvy odstoupit. Za opakovaný výskyt vady po opravě se považuje stejná vada, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována a která se znovu vyskytne. Bylo-li zboží v době před uplatněním reklamace opravováno nejméně třikrát pro různé odstranitelné vady, má se za to, že trpí větším počtem vad.
3.3. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího. Je-li však v potvrzení (resp. v záručním listu) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci.
3.4. Pokud kupující od smlouvy neodstoupí ani neuplatní právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo v případě, že by zjednání nápravy působilo značné obtíže kupujícímu.
3.5. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech uvedených v obecně závazných předpisech (zejména v občanském zákoníku a v zákoně o ochraně spotřebitele). Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné v okamžiku, kdy je mu do sféry dispozice doručeno odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.
3.6. Má-li vadu zboží, které bylo prodáno jako použité nebo bylo prodáno se slevou zohledňující jeho nižší kvalitu v době prodeje, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.
3.7. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

4. PRŮBĚH REKLAMAČNÍHO ŘÍZENÍ
4.1. Kupující uplatňuje reklamaci u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, nebo přímo v sídle prodávajícího, a to buď osobně, emailem na reklamace@vastap.cz nebo prostřednictvím pošty. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu, ihned poté co se vada projeví, tak aby nedocházelo k prohlubování vady a dalšímu znehodnocení zboží. V opačném případě je prodávající oprávněn reklamaci odmítnout.

Při uplatňování reklamace je třeba kupujícím doložit:
- čitelnou kopii dokladu o nákupu – fakturu (resp. záruční list) či je třeba koupi prokázat jiným způsobem,
- popis závady, fotodokumentace,
- kontaktní údaje (jméno, email, telefon, podpis)
- zvolit způsob vyřízení reklamace.
4.2. Kupující předá reklamované zboží do reklamačního řízení kompletní a jinak neporušené. V případě, že kupující nedodá zboží kompletní a jeho kompletnost je nezbytná ke zjištění existence vady anebo k jejímu odstranění, běh lhůty pro vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících částí.
4.3. Pokud bylo reklamované zboží již zabudováno, je kupující povinen zajistit prohlídku zabudovaného zboží v místě jeho zabudování. Za předpokladu potřebné součinnosti kupujícího, tato prohlídka proběhne do 10 pracovních dní od nahlášení reklamace. V případě odeslání zboží v rámci reklamace poštou (v případě objemnějšího zboží prostřednictvím vhodného přepravce) ze strany kupujícího je kupující povinen zboží zabalit tak, aby nedošlo k jeho poškození v rámci přepravy do místa vyřízení reklamace. Kupujícím se zejména doporučuje pořízení fotografie reklamovaného zboží v době zabalení a následně zabaleného zboží v době předání přepravci.
4.4. Při uplatnění reklamace předá prodávající kupujícímu písemné potvrzení, které slouží jako doklad o uplatnění reklamace. Kupující je povinen při sepisování reklamačního protokolu uvést veškeré požadované údaje, jejichž úplnost a správnost potvrzuje podpisem. V reklamačním protokolu jsou informace, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je kupujícím požadován. Pokud kupující zboží do reklamačního řízení zaslal přepravní službou, obdrží písemné potvrzení o reklamaci e-mailem nebo poštou.
4.5. Kupující - spotřebitel má dále právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, přičemž jsou tyto náklady chápány jako nejnižší možné. Jedná se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného zboží. Kupující – spotřebitel o proplacení těchto nákladů musí požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.
4.6. Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí zboží do reklamace, pokud je zboží znečištěno nebo jsou znečištěny jeho součásti (zejména, je-li předání v rozporu s hygienickými předpisy).
4.7. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci kupujícího – spotřebitele ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Uplatněná reklamace kupujícím - spotřebitelem včetně odstranění vady musí být prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud není mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem dohodnuta delší lhůta pro vyřízení reklamace. V této lhůtě je prodávající povinen kupujícího spotřebitele rovněž i informovat o vyřízení reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace začne běžet následující den po řádném uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu - spotřebiteli přiznávají stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

4.8. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci kupujícího – spotřebitele ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Uplatněná reklamace kupujícím - spotřebitelem včetně odstranění vady musí být prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud není mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem dohodnuta delší lhůta pro vyřízení reklamace. V této lhůtě je prodávající povinen kupujícího spotřebitele rovněž i informovat o vyřízení reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace začne běžet následující den po řádném uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu - spotřebiteli přiznávají stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
4.9. V případě, že kupující – podnikatel reklamoval prodávajícímu zboží, na kterém nebyly zjištěny žádné vady, za které by byl odpovědný prodávající, je kupující – podnikatel povinen prodávajícímu uhradit veškeré náklady související s touto reklamací (náhrada vzniklé škody prodávajícímu).
4.10. Po vyřízení reklamace prodávající informuje kupujícího prostřednictvím SMS nebo emailu. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení zasláno na adresu kupujícího. Prodávající dále vydá, případně zašle, kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, popřípadě zdůvodnění zamítnutí reklamace, to vše ve lhůtě 30 dnů ode dne uplatnění reklamace jestliže je kupujícím spotřebitel.
4.11. Po vyřízení reklamace prodávající informuje kupujícího prostřednictvím SMS nebo emailu. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení zasláno na adresu kupujícího. Prodávající dále vydá, případně zašle, kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, popřípadě zdůvodnění zamítnutí reklamace, to vše ve lhůtě 30 dnů ode dne uplatnění reklamace jestliže je kupujícím spotřebitel.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
5.1. Tento reklamační řád tvoří nedílnou součást obchodní podmínek prodávajícího umístěných na internetové adrese: www.vastap.cz.

5.2. Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy reklamace@vastap.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
5.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy uzavřené s kupujícím - spotřebitelem je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
5.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Ve Strání 06.01.2023

VASTAP s.r.o.

close_black