biscuit

Aby se vám web dobře používal (Souhlas s cookies)

Pro co nejpohodlnější používání webu potřebujeme váš souhlas se zpracováním souborů cookies. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Povolit vše".

cog

Nastavení cookies

Upravte si cookies dle vlastních preferencí.

angle_up Technické cookies - nezbytné pro správné fungování webu

Jedná se o technické soubory, které jsou nezbytné ke správnému chování našich webových stránek a všech jejich funkcí. Používají se mimo jiné k ukládání produktů v nákupním košíku, zobrazování produktů na přání, ovládání filtrů, osobního nastavení a také nastavení souhlasu s uživáním cookies. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné jej ani odebrat.

angle_up Analytické cookies - Google Analytics měření návštěvnosti stránek a uživatele

Tyto cookies nám umožňují měřit výkonnost našich webových stránek a našich online kampaní. S jejich pomocí zjišťujeme počet návštěv, zdroj návštěv a další parametry. Shromážděné údaje zjišťujeme v agregované podobě, která nám neumožňuje údaje dohledat ke konkrétnímu uživateli. Pokud tyto cookies deaktivujete, nebudeme moci analyzovat výkonnost našich webových stránek a optimalizovat je pro co nejsnažší užívání.

angle_up Personalizované a reklamní cookies - pro zkušenost šitou na míru

Tyto cookies nám umožňují lépe cílit a vyhodnocovat marketingové kampaně.

Pravidla soutěže - VASTAP 15 let

Facebooková a Instagramová soutěž o poukaz na stavební materiál v hodnotě 15.000, - Kč.

I. Základní ustanovení  

 1. Tato pravidla soutěže (dále jen „pravidla“) upravují podmínky soutěže s názvem „Facebooková a Instagramová soutěž o poukaz na stavební materiál v hodnotě 15.000, - Kč. “ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou k dispozici nepřetržitě po celou dobu trvání soutěže na internetové adrese www.vastap.cz a jsou jediným závazným dokumentem upravující pravidla soutěže.
 2. Pořadatelem této soutěže je společnost VASTAP s.r.o., IČ: 634 92 962, se sídlem Padělky 1100, 687 65 Strání, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 22101 (dále jen „pořadatel“).

II. Místo a doba konání soutěže

  1. Tato soutěž bude probíhat na internetové adrese www.vastap.cz, a to od 15.5.2024. do 22.5.2024 včetně. Rozhodujícím okamžikem pro posouzení, zda účastník splnil podmínky pro zařazení do soutěže v daném soutěžním období          z hlediska podmínky časové, je okamžik splnění podmínek uvedených u konkrétního příspěvku na sociální síti Facebook a Instagram, které jsou k nahlédnutí na adresách: 

   https://www.facebook.com/photo?fbid=587948493336780&set=a.530101145788182

   https://www.instagram.com/vastapstavebniny/

 1. Další konkrétní podmínky pro platnou účast v soutěži jsou uvedeny v čl. IV. těchto pravidel.
III. Účastníci soutěže

 1. Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 18 let, která splní podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly (dále jen „účastník soutěže“). Ze soutěže budou vyloučeni všichni účastníci soutěže, kteří nesplní všechny předepsané podmínky účasti v soutěži vymezené v těchto pravidlech v době konání soutěže dle čl. II. odst. 1 a čl. IV těchto pravidel. Z účasti v soutěži jsou dále vyloučeny všechny osoby v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k pořadateli soutěže či k osobám s pořadatelem personálně a majetkově spjatými.
 2. Pořadatel si tímto vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže ty soutěžící, u jejichž soutěžního chování se projevují známky podvodného soutěžení nebo u nich může být jiné důvodné podezření, že z jejich strany dochází k obcházení těchto pravidel či zneužívání soutěže.

IV. Podmínky platné účasti v soutěži

 1. Mimo podmínek uvedených v čl. II. odst. 1 a čl. III. odst. 1 těchto pravidel je účast v soutěži podmíněna následujícím:
  - Účastník soutěže dá „like“ Facebookové nebo Instagramové stránce VASTAP Stavebniny.
  - Účastník uvede do komentářů pod předmětným příspěvkem osobu, kterou by rád obdaroval, případně ji i označí
  - Účastník dá „like“ k fotce, která je uveřejněná k předmětnému příspěvku
 2. Každý účastník může být do soutěže zařazen pouze jednou.

V. Vyhlášení výsledků soutěže

 1. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne v rámci facebookové a Instagramové stránky VASTAP stavebniny, a to dne 23.05. 2024 od 10:00 hod pomocí aplikace vytvořenou pro vyhlášení soutěží na Facebooku a Instagramu.
 2. S každým ze tří jednotlivých vyhlášených výherců bude následně podepsána darovací smlouva na dar v podobě dárkového poukazu na stavební materiál v hodnotě 15.000,- Kč (kdy návrh darovací smlouvy zašle pořadatel výhercům v informačním e-mailu po skončení slosování. Po schválení této smlouvy ze strany výherců, dojde ze strany jednotlivých výherců ke sdělení všech potřebných údajů pro uzavření darovací smlouvy (vč. adresy, na který si bude přát výhru odeslat) a následnému podpisu. Pořadatel se zavazuje, že návrh darovací smlouvy bude každému z výherců odeslán nejpozději 3 dny po vyhlášení výherců soutěže. Součástí předmětné darovací smlouvy bude upřesnění i způsobu a termínu odeslání výhry na adresu výherce.
 3.  V případě, že se pořadateli nepodaří s výhercem zkontaktovat a následně se s ním domluvit na způsobu předání výhry a uzavření darovací smlouvy do pěti pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledků, nárok výherce na výhru zanikne.
 4. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit, omezit nebo přerušit pravidla této soutěže včetně doby její platnosti či soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období. Jakákoliv z těchto výše uvedených skutečností bude neprodleně oznámena soutěžícím na webu pořadatele www.vastap.cz. Případné nové znění pravidel bude účinné od okamžiku jejich zveřejnění.
 5. Pořadatel je dále oprávněn kdykoliv v průběhu soutěže zkontrolovat, zda soutěžící splnili veškeré nezbytné podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu rozhodnout s konečnou platností o jakékoliv otázce spojené se soutěží. Mimo to, má pořadatel právo vyloučit jakéhokoliv soutěžícího, u něhož je podezření, že porušoval či zneužíval tato pravidla nebo se účastnil soutěže podvodným způsobem. Případné námitky k průběhu soutěže je soutěžící povinen zaslat pořadateli do 5 pracovních dnů od vyhlášení výsledků soutěže písemně na adresu sídla pořadatele. Na pozdější námitky nebude brán zřetel. Pořadatel neodpovídá za jakékoliv škody vzniklé výhercům (soutěžícím) ani třetím osobám v souvislosti s účastí v soutěži nebo realizací výher.

VI. Ochrana osobních údajů

 1. Správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení č. 2016/679 GDPR), je pořadatel.
 2.  
 3. Pro účely organizace soutěže a účasti účastníka na soutěži je nezbytné zpracování osobních údajů v rozsahu:

 • Jméno, příjmení        
 • Bydliště          
 • E-mailová adresa      
 • Telefonní číslo

Osobní údaje jsou dále zpracovávány za účelem vyhodnocení soutěže, vyhlášení výsledků soutěže mj. na facebookovém profilu pořadatele, kde budou uveřejněny informace o vítězi v rozsahu potřebném pro jeho jednoznačnou identifikaci (Jméno na Facebookovém profilu).  

Účelem zpracování osobních údajů je dále zajištění organizace a vyhodnocení soutěže, kdy pro tento účel bude pořadatel nucen provádět zejména tyto operace zpracování:

 • Ukládání osobních údajů při registraci do soutěže   
 • Zasílání informativních e-mailů či SMS ve věcech týkajících se soutěže samotné a další komunikace potřebná pro účely ověření   splnění podmínek soutěže účastníky
 • Zpracování      konkrétních osobních údajů pro účely kontroly a vyhodnocení soutěže dle těchto pravidel
 1. Právním základem zpracování je účast v soutěži a s ní spojený souhlas s pravidly této soutěže dle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.
 2. Ve vztahu k danému zpracování svědčí účastníkovi právo na:

- ODVOLÁNÍ SOUHLASU – souhlas lze odvolat kdykoli např. odesláním e-mailové zprávy na adresu vastap@vastap.cz . Odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování osobních údajů, které bylo prováděno před jeho odvoláním. Důsledkem odvolání souhlasu bude ukončení účasti v soutěži. Bude-li souhlas odvolán po skončení soutěže a bude-li takovýto účastník vítězem, bude důsledkem smazání informace z webových stránek Správce, příp. z jeho profilů na sociálních sítích.
- PŘÍSTUP – právo na informaci, zda jsou či nejsou osobní údaje účastníka zpracovávány. Jsou-li osobní údaje zpracovávány dále právo na informace o zpracování v předepsaném rozsahu a právo za určitých podmínek získat kopii zpracovávaných údajů;
- OPRAVU – právo požadovat provedení opravy, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné. Případně právo požadovat doplnění, nejsou-li údaje úplné;
- VÝMAZ – právo žádat za právními předpisy stanovených podmínek (odvolání souhlasu, skončení smlouvy, protiprávnost zpracování) vymazání údajů;
- OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ – právo požadovat označení a případné omezení (pozastavení) zpracování do doby ověření přesnosti údajů, zákonnosti zpracování, vyřízení námitky nebo kvůli ochraně zájmů účastníka (uplatnění nebo ochrana či obrana práv a právních zájmů);
- STÍŽNOST – právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností vůči Správci, zpracování či podmínkám uplatňování práv. Kontaktní a další údaje o úřadu viz www.uoou.cz;
- PŘENOSITELNOST – právo za právními předpisy stanovených podmínek získat údaje pro další zpracování účastníkem určenou jinou osobou, které údaje předá, či si žádat jejich přímé předání k dalšímu zpracování jinou osobou.

Účastník má dále právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování včetně profilování.

 1. Doba uchování údajů samotných bude po dobu trvání soutěže, resp. do vyhlášení výsledků této soutěže a 365 dnů po jejím skončením za účelem kontroly splnění podmínek. Po uplynutí této doby budou osobní údaje uchovány pouze v nezbytném omezeném rozsahu z důvodu případné kontroly soutěže ze strany orgánu dozoru a pro případ doložení, že správce postupoval v souladu s právními předpisy a pravidly nejdéle po dobu 3 let od skončení soutěže, neukládá-li zákon delší dobu.
 2. Osobní údaje budou poskytnuty jiným osobám než správci osobních údajů pouze v případě výherce soutěže při vyhlášení výsledků na profilu pořadatele na sociální síti Facebook.
 3. Místem zpracování osobních údajů bude sídlo správce a zabezpečené multimediální cloudové prostředí.
 4. Pro využití jakéhokoliv z práv dle čl. VI. odst. 4 se může účastník soutěže obrátit na správce e-mailem na adresu vastap@vastap.cz . Účastník může dále uplatnit stížnost u dozorového úřadu, kterým je pro věc zpracování osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré případná spory související se soutěží budou řešeny výhradně dle českého práva, které je pro tyto účely dohodnuto jako rozhodné. Sudištěm pro případné spory bude Česká republika. Účastník soutěže s tímto bezvýhradně souhlasí.
 2. Veškerá případná oznámení ohledně změn soutěže apod. budou činěna prostřednictvím webu pořadatele www.vastap.cz, kdy pořadatel neodpovídá za případnou dočasnou nedostupnost jeho webových stránek způsobenou objektivními okolnostmi.
 3. V případě jakýchkoliv dalších dotazů a více informací týkajících se této soutěže prosím kontaktuje přímo pořadatele na e-mailové adrese vastap@vastap.cz , příp. na telefonické lince +420 725 382 225.
 4. Tyto pravidla soutěže jsou platná a účinná od 15.5.2024

 

Ve Strání dne 15.5.2024

close_black